Back

SWOT Analizi Nədir?

SWOT analizi (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) bir təşkilatın, proyektin, yaxud fərdi fəaliyyətin güclü və zəif tərəflərini, habelə xarici mühitdəki imkanları və təhdidləri müəyyənləşdirmək üçün istifadə olunan strategiya təhlili metodudur. Bu metod, müəssisələrin və fərdlərin strateji planlaşdırma prosesində müntəzəm olaraq istifadə etdikləri əsas alətlərdən biridir. SWOT analizi sayəsində təşkilatlar daha yaxşı qərarlar qəbul edə və bazarda rəqabət üstünlüyü əldə edə bilərlər.

SWOT Analizinin Əhəmiyyəti

SWOT analizi, müəssisələrin mövcud vəziyyətlərini qiymətləndirmələrinə və gələcək strategiyalarını müəyyən etmələrinə kömək edir. Bu analiz şirkətlərin güclü və zəif tərəflərini ortaya qoyaraq, onları inkişaf etdirmək və ya aradan qaldırmaq üçün uyğun strategiyalar hazırlamağa imkan verir. Eyni zamanda, xarici mühitdəki imkanlar və təhdidlərə qarşı daha hazırlıqlı olmağa kömək edir.

SWOT Analizinin Komponentləri

1. Güclü Tərəflər (Strengths)

Güclü tərəflər, təşkilatın rəqabət üstünlüyü əldə etməsinə kömək edən daxili amillərdir. Bunlar şirkətin yaxşı tərəfləri və üstünlükləridir ki, bu da onları rəqiblərindən fərqləndirir.

Misal:

 • Güclü marka imici
 • Yüksək keyfiyyətli məhsullar
 • Güclü maliyyə vəziyyəti
 • Müştəri loyallığı
 • Effektiv işçi qüvvəsi
 • İnovativ texnologiyalar
 • Strateji yerləşim
 • Geniş məhsul çeşidi

2. Zəif Tərəflər (Weaknesses)

Zəif tərəflər, təşkilatın rəqabət gücünü azaldan daxili çatışmazlıqlardır. Bu çatışmazlıqlar təşkilatın hədəflərinə çatmasını çətinləşdirir və onu rəqiblərinə qarşı zəiflədir.

Misal:

 • Maliyyə çatışmazlığı
 • Zəif idarəetmə
 • Köhnəlmiş texnologiya
 • Məhdud resurslar
 • Zəif müştəri xidməti
 • Marketinq çatışmazlığı
 • Zəif təchizat zənciri
 • Yüksək işçi dəyişkənliyi

3. İmkanlar (Opportunities)

İmkanlar, təşkilatın inkişaf etməsinə və böyüməsinə kömək edə biləcək xarici amillərdir. Bu amillər təşkilatın fəaliyyətini genişləndirmək və gəlirlərini artırmaq üçün istifadə edilə bilər.

Misal:

 • Yeni bazarlara giriş imkanları
 • Texnoloji yeniliklər
 • Rəqiblərin zəifliyi
 • Ətraf mühit dəyişikliyi
 • Hökumət dəstəyi
 • Sənaye trendləri
 • Beynəlxalq genişlənmə
 • Məhsul diversifikasiyası

4. Təhdidlər (Threats)

Təhdidlər, təşkilatın fəaliyyətinə mənfi təsir edə biləcək xarici amillərdir. Bu amillər təşkilatın hədəflərinə çatmasını əngəlləyir və fəaliyyətini təhlükə altına alır.

Misal:

 • Artan rəqabət
 • Qanunvericilik dəyişiklikləri
 • İqtisadi durğunluq
 • Təbiət hadisələri
 • Texnoloji dəyişiklər
 • Valyuta dəyərsizlikləri
 • Təchizat zəncirində fasilələr
 • İstehlakçı davranışında dəyişikliklər

SWOT Analizi Cədvəli

SWOT analizini vizual olaraq cədvəl şəklində göstərmək onun anlaşıqlı və əhatəli olmasına kömək edir.

KomponentlərTəsvirlər
Güclü Tərəflər– Güclü marka imici
– Yüksək keyfiyyətli məhsullar
– Güclü maliyyə vəziyyəti
– Müştəri loyallığı
– Effektiv işçi qüvvəsi
– İnovativ texnologiyalar
– Strateji yerləşim
– Geniş məhsul çeşidi
Zəif Tərəflər– Maliyyə çatışmazlığı
– Zəif idarəetmə
– Köhnəlmiş texnologiya
– Məhdud resurslar
– Zəif müştəri xidməti
– Marketinq çatışmazlığı
– Zəif təchizat zənciri
– Yüksək işçi dəyişkənliyi
İmkanlar– Yeni bazarlara giriş imkanları
– Texnoloji yeniliklər
– Rəqiblərin zəifliyi
– Ətraf mühit dəyişikliyi
– Hökumət dəstəyi
– Sənaye trendləri
– Beynəlxalq genişlənmə
– Məhsul diversifikasiyası
Təhdidlər– Artan rəqabət
– Qanunvericilik dəyişiklikləri
– İqtisadi durğunluq
– Təbiət hadisələri
– Texnoloji dəyişiklər
– Valyuta dəyərsizlikləri
– Təchizat zəncirində fasilələr
– İstehlakçı davranışında dəyişikliklər

SWOT Analizinin Addım-Addım İcrası

1. Məqsədləri Müəyyənləşdirmək

SWOT analizinin məqsədi təşkilatın strateji planlaşdırma prosesində nəyə nail olmaq istədiyini müəyyən etməkdir. Bu məqsədlər şirkətin fəaliyyət sahəsinə və uzunmüddətli hədəflərinə uyğun olmalıdır. Məsələn, şirkət yeni bir məhsul buraxmağı, yeni bazara girməyi və ya rəqibləri üzərində üstünlük qazanmağı hədəfləyə bilər.

2. Daxili Analiz Aparmaq

Daxili analiz, təşkilatın güclü və zəif tərəflərini müəyyən etmək üçün aparılır. Bu mərhələdə şirkətin daxili resursları və imkanları qiymətləndirilir. Burada maliyyə hesabatları, işçi heyətinin peşəkarlığı, texnoloji avadanlıqlar və digər daxili faktorlar nəzərə alınır.

Suallar:

 • Şirkətin əsas güclü tərəfləri hansılardır?
 • Şirkətin zəif tərəfləri nələrdir?
 • Hansı resurslar şirkətə üstünlük verir?
 • Hangi daxili proseslər inkişaf etdirilə bilər?

3. Xarici Analiz Aparmaq

Xarici analiz, təşkilatın qarşısında duran imkanlar və təhdidləri müəyyən etmək üçün aparılır. Bu mərhələdə bazar tendensiyaları, rəqiblər və xarici mühit faktorları qiymətləndirilir. Xarici analizdə PEST analizi (Political, Economic, Social, Technological) kimi metodlardan istifadə edilə bilər.

Suallar:

 • Bazarda hansı yeni imkanlar mövcuddur?
 • Hansı xarici faktorlar şirkəti təhdid edir?
 • Rəqiblərin zəif və güclü tərəfləri hansılardır?
 • Sənayedə hansı trendlər mövcuddur?

4. Analiz Nəticələrini Yığıb Qruplaşdırmaq

Daxili və xarici analiz nəticələrini cədvəl şəklində qruplaşdırmaq, şirkətin strateji vəziyyətini anlamağa kömək edir. Bu mərhələdə güclü və zəif tərəflər, imkanlar və təhdidlər qrafik olaraq göstərilə bilər.

5. Strategiyalar Hazırlamaq

SWOT analizinin nəticələrinə əsasən strategiyalar hazırlanmalıdır. Güclü tərəfləri maksimum dərəcədə istifadə etmək, zəif tərəfləri aradan qaldırmaq, imkanları dəyərləndirmək və təhdidlərə qarşı tədbirlər görmək üçün konkret addımlar atılmalıdır.

Misal:

 • Güclü tərəflərdən istifadə edərək yeni bazarlara girmək
 • Zəif tərəfləri inkişaf etdirmək üçün təlim proqramları təşkil etmək
 • İmkanlardan istifadə edərək məhsul çeşidini artırmaq
 • Təhdidlərə qarşı risk idarəetmə planları hazırlamaq

SWOT Analizində İstifadə Edilən Şəkillər

Analiz nəticələrinin vizuallaşdırılması üçün müxtəlif şəkillər və qrafiklərdən istifadə etmək mümkündür. Aşağıda SWOT analizinin vizual təqdimatı üçün istifadə edilə biləcək bir nümunə qrafik təqdim edilib:

Nümunə SWOT Analizi

Aşağıda bir marketinq agentliyi üçün SWOT analizinin nümunəsi verilmişdir:

Marketinq Agentliyi üçün SWOT Analizi

KomponentlərTəsvirlər
Güclü Tərəflər– Təcrübəli komanda
– Güclü müştəri bazası
– Geniş xidmət spektri
– Yaradıcı yanaşma
– Güclü rəqəmsal marketinq bacarıqları
Zəif Tərəflər– Böyük layihələr üçün resurs məhdudiyyəti
– Marketinq texnologiyalarına yatırımların az olması
– İdarəetmədə çatışmazlıqlar
– Zəif daxili kommunikasiyalar
İmkanlar– Rəqəmsal marketinqin artan əhəmiyyəti
– Yeni xidmət sahələri açma imkanı
– Startaplarla əməkdaşlıq
– Beynəlxalq müştərilərlə iş imkanları
Təhdidlər– Yeni rəqiblərin bazara daxil olması
– İqtisadi dəyişikliklər
– Hökumət qaydalarının sərtləşməsi
– Rəqəmsal təhlükəsizlik riskləri

SWOT Analizində Əldə Edilən Nəticələrin Tətbiqi

Güclü Tərəflərin İstifadəsi

Güclü tərəflərdən istifadə edərək rəqabət üstünlüyü əldə etmək mümkündür. Məsələn, güclü marka imici və müştəri loyallığı olan bir şirkət bu üstünlüklərdən istifadə edərək yeni bazarlara daxil ola bilər. Effektiv işçi qüvvəsi və inovativ texnologiyalar isə şirkətin məhsul və xidmət keyfiyyətini artırmağa kömək edir.

Zəif Tərəflərin Aradan Qaldırılması

Zəif tərəfləri müəyyən etmək və onları aradan qaldırmaq üçün strategiyalar hazırlamaq zəruridir. Məsələn, maliyyə çatışmazlığı olan bir şirkət maliyyə idarəetməsini gücləndirmək və investisiya cəlb etmək üçün tədbirlər görə bilər. Texnoloji çatışmazlıqlar isə yeni texnologiyaların tətbiqi ilə aradan qaldırıla bilər.

İmkanlardan İstifadə

İmkanlardan istifadə edərək şirkətin inkişafını təmin etmək mümkündür. Yeni bazarlara giriş imkanları və texnoloji yeniliklər şirkətin böyüməsinə və gəlirini artırmasına kömək edir. Hökumət dəstəyi və sənaye trendləri isə şirkətin strategiyalarını uyğunlaşdırmağa və inkişaf etdirməyə imkan verir.

Təhdidlərə Qarşı Tədbirlər

Təhdidlərə qarşı tədbirlər görmək və risk idarəetmə planları hazırlamaq zəruridir. Məsələn, artan rəqabətə qarşı şirkət öz məhsul və xidmətlərini fərqləndirmək üçün strategiyalar hazırlamalıdır. Qanunvericilik dəyişikliklərinə uyğunlaşmaq üçün isə hüquqi məsləhətlərdən istifadə etmək mümkündür.

SWOT Analizinin Faydaları

 • Strateji Planlaşdırma: SWOT analizi, şirkətlərin strateji planlaşdırma prosesində mövcud vəziyyətlərini qiymətləndirmələrinə və gələcək strategiyalarını müəyyən etmələrinə kömək edir.
 • Rəqabət Üstünlüyü: SWOT analizi vasitəsilə şirkətlər öz güclü tərəflərini istifadə edərək rəqabət üstünlüyü əldə edə bilərlər.
 • Risk İdarəetməsi: Təhdidlərə qarşı tədbirlər görmək və risk idarəetmə planları hazırlamaq üçün SWOT analizi vacibdir.
 • İnkişaf: SWOT analizi, şirkətlərin zəif tərəflərini müəyyən edib onları inkişaf etdirmək üçün strategiyalar hazırlamasına imkan verir.
 • İmkanların Dəyərləndirilməsi: İmkanlardan istifadə edərək şirkətin inkişafını və böyüməsini təmin etmək mümkündür.

SWOT analizi, təşkilatların strateji planlaşdırma prosesində mühüm rol oynayır. Bu analiz vasitəsilə şirkətlər öz güclü və zəif tərəflərini müəyyən edə, xarici mühitdəki imkan və təhdidlərə qarşı daha hazırlıqlı ola bilərlər. SWOT analizi həm də şirkətlərin mövcud vəziyyətlərini qiymətləndirmələrinə və gələcək strategiyalarını müəyyən etmələrinə kömək edir.

SWOT analizi vasitəsilə əldə edilən məlumatlar, şirkətlərin daha güclü bir mövqeyə sahib olmalarına və rəqabət üstünlüyü əldə etmələrinə kömək edəcəkdir.